Informace o zpracování a ochraně osobních údajů fyzických osob společností

BRISK Tábor a.s., se sídlem Vožická 2068, 390 02 TáborIČO: 47252090,
zaps. v OR vedeném KS v Českých Budějovicích v oddílu B, vložka 563

Email: gdpr@brisk.cz

dále jen (?společnost?)


Společnost, jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů touto společností, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů společností.

Společnost zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016 č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a se zákonem.

Shromažďované údaje

Společnost zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu (dle typu subjektu údajů):

 • jméno a příjmení
 • adresa bydliště/sídla
 • datum narození /IČO (u fyzické osoby podnikatele)
 • adresa elektronické pošty
 • telefonní číslo
 • informace o nákupu/prodeji produktů nebo služeb
 • informace o pracovní pozici

v případě návštěvy našich webových stránek jsou používány soubory cookies třetích stran (Google Analytics a Google Maps API)

Účel zpracování

Pro realizaci nákupu a dodání zboží (rozumí se i služeb) na kupujícím/prodávajícím určené místo, komunikaci s kupujícím a splnění dalších povinností vyplývajících ze zákona společnost potřebuje znát výše zmíněné údaje. Tyto údaje společnost získá při obchodní komunikaci s kupujícím nebo prodávajícím / a to na dobu nezbytně nutnou pro splnění účelu, pro který byly osobní údaje shromažďovány. Jelikož jsou tyto osobní údaje kupujícího/prodávajícího získávány za účelem uzavření smluvního obchodního vztahu, jehož smluvní stranou je kupující/prodávající, případně jsou nezbytné pro splnění právní povinnosti, není nutný výslovný souhlas kupujícího se zpracováním.

Zpracování se souhlasem

Kupující může při objednávce udělit souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů např. pro účely:

 • zasílání informací souvisejících se zbožím a službami
 • zasílání obchodních sdělení/newsletterů/magazínů kupujícímu
 • zasílání pozvánek na propagační akce pořádané společností

Nákup zboží/služeb není podmíněn tímto souhlasem a kupující může souhlas s uchováváním a zpracováváním výše zmíněných osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení, informací souvisejících se zbožím a službami, newsletterů/magazínů, pozvánek na propagační akce ad shora kdykoli odvolat, a to tak, že zašle e-mailovou zprávu na: gdpr@brisk.cz. Tímto odvoláním není dotčeno zpracování osobních údajů pro účely splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující, případně jsou nezbytné pro splnění právní povinnosti.

Forma a délka zpracování

Osobní údaje kupujícího jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Pro zajištění bezpečnosti zpracovávaných osobních údajů má společnost zavedena vhodná technická i organizační opatření s ohledem na závažnost rizik zpracování pro práva a svobody fyzických osob.

Údaje zpracované za účelem splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující, případně jsou nezbytné pro splnění právní povinnosti (pro zajištění dodávek zboží či služeb, vyřizování reklamací, účetní povinnosti, evidence a řešení sériových vad a další) jsou uchovány po dobu nezbytně nutnou stanovenou právními předpisy (zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a další) nebo dobu nezbytně nutnou pro splnění účelu, pro který byly osobní údaje shromažďovány.

Osobní údaje zpracovávané na základě uděleného souhlasu jsou uchovávány do doby platnosti souhlasu.

Zpracovatelé

Osobní údaje jsou pro zajištění výše popsaných účelů vedle společnosti a jejích zaměstnanců zpracovávány také zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s nařízením a zákonem.

Zpracovateli osobních údajů jsou:

 • orgány státní správy
 • jiné třetí strany, které poskytují služby v souvislosti s plněním smluvních nebo zákonných povinností (externí IT společnost, auditorská společnost, externí účetní poradce, externí advokátní kancelář)

Poučení o právech

Kupující/prodávající mají k zaručení ochrany jejich osobních údajů tato práva:

 1. Právo na informace

  Právem na informace se rozumí veškerá práva kupujícího obsažená v čl. 13 popř. čl. 14 nařízení. Zejména se jedná o právo kupujícího na znalost totožnosti a kontaktních údajů správce a o znalost účelu, pro který jsou osobní údaje kupujícího společností shromažďovány a zpracovávány.

 2. Právo na přístup k osobním údajům

  Právem na přístup k osobním údajům se rozumí veškerá práva kupujícího obsažená v čl. 15 nařízení. Zejména se jedná o právo kupujícího na získání potvrzení od společnosti, zda a případně za jakým účelem jsou osobní údaje kupujícího zpracovávány.

 3. Právo na opravu

  Právem na opravu se rozumí veškerá práva kupujícího obsažená v čl. 16 nařízení, zejména pak právo na to, aby společnost opravila bez zbytečného odkladu nepřesné nebo nesprávné osobní údaje, které se kupujícího týkají.

 4. Právo na výmaz (být zapomenut)

  Právem na výmaz se rozumí veškerá práva kupujícího obsažená v čl. 17 nařízení, zejména se jedná o právo kupujícího, aby společnost bez zbytečného odkladu na požádání kupujícího vymazala osobní údaje kupujícího za předpokladu, že pro to budou naplněny podmínky dané nařízením.

 5. Právo na omezení zpracování

  Právem na omezení zpracování se rozumí veškerá práva kupujícího obsažená v čl. 18 nařízení.

 6. Právo na přenositelnost údajů

  Právem na přenositelnost údajů se rozumí veškerá práva kupujícího obsažená v čl. 20 nařízení, zejména pak právo kupujícího získat své osobní údaje, které poskytl společnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

 7. Právo vznést námitku

  Právem vznést námitku se rozumí veškerá práva kupujícího obsažená v čl. 21 nařízení.

Zjistí-li nebo domnívá-li se kupující/prodávající, že společnost zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s ochrannou kupujícího/prodávajícího soukromého života, v rozporu s nařízením nebo v rozporu se zákonem může požadovat po společnosti vysvětlení či požadovat, aby byl takovýto stav odstraněn.

Kupující/prodávající má dále právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, který plní úlohu dozorového úřadu ve věcech ochrany osobních údajů.

Právo kupujícího/prodávající na jiné prostředky soudní a správní ochrany tím není dotčeno.

Jakékoli dotazy, týkající se zpracovávání osobních údajů společností, může kupující adresovat na kontaktní údaje uvedené v hlavičce tohoto dokumentu.

V Táboře dne 24.5.2018

brisk